O Firmie

Tworzymy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, pełnych pasji i
zamiłowania do pracy w przyrodzie, jaką wykonujemy od lat i oferujemy.
Wykonujemy dokumentacje projektowe wymagane przepisami: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne dla Lasów Państwowych, elektrowni, biur projektów, inwestorów prywatnych na potrzeby projektów budowlanych dotyczących obiektów małej retencji, wałów przeciwpowodziowych, linii energetycznych, inwestycji związanych z odbudową urządzeń wodnych na rzekach i kanałach, w tym stopni wodnych, jazów, przepławek dla ryb, elektrowni wodnych.